Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Rentekammeret

Archive Contents
Assurancekomiteen Anmeldelser af indbetalte assurancepræmier (1808 - 1813) Norske Afdeling
Assurancekomiteen Diverse sager (1809 - 1809) Norske Afdeling
Assurancekomiteen Journal (1810 - 1816) Norske Afdeling
Assurancekomiteen Journalregister (1810 - 1816) Norske Afdeling
Assurancekomiteen Journalsager (1810 - 1816) Norske Afdeling
Assurancekomiteen Kopibøger (1810 - 1816) Norske Afdeling
Assurancekomiteen Kopier af assurancepolicer (1813 - 1814) Norske Afdeling
Assurancekomiteen Register til anmeldelser af indbetalte assurancepræmier (1810 - 1810) Norske Afdeling
Assurancekomiteen Rentekammersager assurancevæsenet vedkommende (1807 - 1809) Norske Afdeling
Bankkontoret i København Bankkontorets kopibøger (1773 - 1777)
Bankkontoret i København Direktionens og Finanskollegiets deliberationsprotokol (1773 - 1805)
Bankkontoret i København Register til Bankkontorets kopibog (1773 - 1774)
Chamber of Revenue Afskrifter af eller koncepter til forestillinger vedr. Færøerne og Grønland (1773 - 1848)
Chamber of Revenue Afskrifter af reskripter og kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland (1821 - 1836)
Chamber of Revenue Bilag til gældsbog (1739 - 1757)
Chamber of Revenue Breve vedr. den færøske strømpefabrikation og strømpernes afsættelse til regimenter (1710 - 1728)
Chamber of Revenue Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer (1681 - 1683)
Chamber of Revenue Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger (1688 - 1691)
Chamber of Revenue Christian 5.s matrikel. Modelbøger (1682 - 1688)
Chamber of Revenue Debitationsprotocol for Island og Færøerne (1828 - 1848)
Chamber of Revenue Designationer over %-afgifter og andre afgifter på Færøerne (1820 - 1826)
Chamber of Revenue Designationer over protokoller og dokumenter vedrørende Island, Grønland og Færøerne (1718 - 1846)
Chamber of Revenue Diverse breve og dokumenter vedr. Færøerne og den færøske handel (1682 - 1847)
Chamber of Revenue Dokumenter vedr. handelens og jordebogens forpagtning på Færøerne (1724 - 1724)
Chamber of Revenue Dokumenter vedr. indtægt og udgift af Færøernes handel og besejling (1719 - 1726)
Chamber of Revenue Efterretninger om ægtepar, enkemænd og enker for København, Amager, Bornholm, Møn og Sjælland (1771 - 1771)
Chamber of Revenue Folioregistratur 251: Matriklerne 1664 og 1688 ved J.O. Bro-Jørgensen. 2. udgave (1664 - 1688)
Chamber of Revenue Folketælling 1787, København (1787 - 1787)
Chamber of Revenue Folketælling 1787, Købstæder (1787 - 1787)
Chamber of Revenue Folketælling 1787, Landdistrikter (1787 - 1787)
Chamber of Revenue Forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1689 - 1770)
Chamber of Revenue Fortegnelse over de til H.M. kongens fæstegårde på Færøerne hørende inventariehuse samt præstegårde og embedsboligerne (1835 - 1835)
Chamber of Revenue Fortegnelse over kgl. resolutioner m.v. ang. Island, Grønland og Færøerne (1712 - 1779)
Chamber of Revenue Færøske konceptbreve (1718 - 1771)
Chamber of Revenue Færøske sager (1710 - 1740)
Chamber of Revenue Færøske sager til journal B (1769 - 1771)
Chamber of Revenue Færøske sager udtagne af Islandske og færøske breve (1741 - 1771)
Chamber of Revenue Generaltabeller over husmænd og det unge mandskab fra 12 til 50 år for hele landet, med sognetabeller for Sjællands og Århus stifter (1773 - 1774)
Chamber of Revenue Gældsbog for [Nordenfjeldske renteskriverkontor] (m. reg.) (1741 - 1847)
Chamber of Revenue Handelstakster for Færøerne (1825 - 1840)
Chamber of Revenue Indkomne breve fra overkøbmand Jørgen Chr. Klein (1709 - 1713)
Chamber of Revenue Indkomne breve fra stiftsbefalingsmand over Færøerne Peter Raben (1720 - 1726)
Chamber of Revenue Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1781)
Chamber of Revenue Journaler for Færøerne og Grønland, ltr. A - F (m. reg.) (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Journaler over de indkomne sager vedr. Island og Færøerne (m. reg.) (1741 - 1771)
Chamber of Revenue Kommissionsakter vedr. taksation til matriklen af købstæder i Viborg, Århus og Ribe stifter (1661 - 1662)
Chamber of Revenue Koncepter til anmeldelser om ud- og indbetalinger på Zahlkammeret (1752 - 1768)
Chamber of Revenue Koncepter til breve vedr. Færøerne og Grønland (1774 - 1841)
Chamber of Revenue Koncepter til forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1771 - 1802)
Chamber of Revenue Koncepter til forlaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1765 - 1770)
Chamber of Revenue Kopibøger for Færøerne og Grønland (m. reg.) (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Kopibøger for sager vedr. Island og Færøerne (m. reg.) (1683 - 1771)
Chamber of Revenue Kopier af kgl. reskripter og resolutioner vedr. Grønland og Færøerne, tildels m. bilag (1721 - 1770)
Chamber of Revenue Kopier af kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland (1772 - 1838)
Chamber of Revenue Maps and drawings (1600 - 1920)
Chamber of Revenue Matriklen af 1662 (1662 - 1662)
Chamber of Revenue Matriklen af 1664 (1664 - 1673)
Chamber of Revenue Matrikler og jordebøger over Færøerne og fortegnelser over kongens jorder sammesteds (1688 - 1723)
Chamber of Revenue Navnekartotek over embedsansøgninger til Rentekammeret (1660 - 1848)
Chamber of Revenue Navneregister til Gældsbog for...(Island og Færøerne) (1741 - 1847)
Chamber of Revenue Navneregister til Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1776)
Chamber of Revenue Navneregister til Tegnebøger (1731 - 1770)
Chamber of Revenue Nogle Bemærkninger om Landboevæsen paa Færøe af landfoged J.A.Lunddahl (1843 - 1843)
Chamber of Revenue Oversigt over register til journaler for Færøerne og Grønland (1805 - 1848)
Chamber of Revenue Oversigt over register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Papirer ang. skansen på Færøerne (1724 - 1728)
Chamber of Revenue Protokol over udstedte islandske, algierske, færøske, og grønlandske søpas (1787 - 1841)
Chamber of Revenue Register over de fra den angående islandske væsens allernådigste falede kommissions skrivelser til adskillige kollegier (1776 - 1786)
Chamber of Revenue Register over islandske, færøske og grønlandske forestillinger (1773 - 1781)
Chamber of Revenue Register over ostindiske foretillinger, originale forordninger, kabinetsordrer med videre (1781 - 1783)
Chamber of Revenue Register til Chr. 5.s matrikel. Modelbøger (1682 - 1688)
Chamber of Revenue Register til Debitationsprotocol for Island og Færøerne (1828 - 1848)
Chamber of Revenue Register til journaler for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Register til Journaler over de indkomne sager vedr. Island og Færøerne (1741 - 1759)
Chamber of Revenue Register til kopibog. Island og Færøerne (1706 - 1771)
Chamber of Revenue Register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Register til person- og stednavne i Rentekammerets kongelige resolutioner (1660 - 1719)
Chamber of Revenue Register til Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Chamber of Revenue Registratur over de indkomne islandske og færøske breve (1732 - 1733)
Chamber of Revenue Registratur over de til [Nordenfjeldske renteskriverkontor] henlagte regnskabers tilstand (1729 - 1769)
Chamber of Revenue Regninger og breve i anl. af de færøske stenkul (1777 - 1784)
Chamber of Revenue Regnskab for stenkulsbrud på Hvalbø, Færøerne (1783 - 1790)
Chamber of Revenue Regnskabs- og revisionssager vedr. Færøerne (1709 - 1771)
Chamber of Revenue Regnskabssager vedr. Island, Færøerne og Bornholm (1770 - 1850)
Chamber of Revenue Rentekammerets kongelige resolutioner (1660 - 1719)
Chamber of Revenue Rentekammerets kongelige resolutioner (1720 - 1812)
Chamber of Revenue Revisions - og regnskabssager vedr. Færøerne (1772 - 1840)
Chamber of Revenue Sager til journal for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Sager vedr. de færøske stenkul (1723 - 1725)
Chamber of Revenue Sager vedr. den fhv. koloniinspektør Johs. West 1831 overdragne revision af ældre færøske og islandske regnskaber (1795 - 1835)
Chamber of Revenue Sager vedr. foreningen af den kgl. færøske handel med den kgl. islandske og finmarkske handel i h.t. kgl. resol. af 1775 13. april (1774 - 1778)
Chamber of Revenue Sager vedr. handelstaksten for Færøerne af 1684, instruktioner og bevillinger (1683 - 1768)
Chamber of Revenue Sager vedr. stenkulsgruberne på Færøerne (1757 - 1806)
Chamber of Revenue Sager vedr. undersøgelser og opmålinger af Færøernes kyster og havne samt vedr. øernes forsvar (1778 - 1803)
Chamber of Revenue Skovridergården Dæmpegård (1801 - 1845)
Chamber of Revenue Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Chamber of Revenue Tegnebøger (m. reg.) (1731 - 1770)
Chamber of Revenue Ujournaliserede indkomne breve vedr. Færøerne (1741 - 1750)
Chamber of Revenue Vejledende Arkivregistratur II. Rentekammeret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet (1660 - 1848)
Chamber of Revenue Vejledende Arkivregistratur XII. Rentekammeret I. Danske og norske afdelinger 1660-1848 (1660 - 1848)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Akter til korrigeret og forandret jordebog for Bornholm i henhold til kgl. missive af 1624 16. sept. (1624 - 1625) Ny Scanning i farver
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Bestallingsbøger (1618 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Claus Rytters ostindiske rejse med skibet 'Den forgyldte sol' (1639 - 1650)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Diverse kammersager (1534 - 1588)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Diverse til efterretning og oplysning (1588 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Indkomne missiver og breve til Renteriet (1539 - 1573)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Indkomne missiver til rentemestrene (1596 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Indkomne ordrer og breve (1590 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Kopibog over kgl. missiver til rentemestrene (1622 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Register til kopibog over kgl. missiver til rentemestrene (1656 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Registre til bestallingsbøger (1618 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Sager ang. det Ostindiske kompagni (1617 - 1648)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Seks års kirkeregnskaber indsendte i henhold til kgl. missive af 1620 marts (1620 - 1620)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Tillæg til Willum Leyels arkiv (1639 - 1648)
Den overordentlige Finanskommission af 02.05.1787 Kommissionens sager (1787 - 1788)
Finanskassedirektionen, Assignationskt., Dansk Norske Afdeling Navnekartotek over embedsudnævnelser i Finanskollegiet, Direktionen for Statsgælden og Den Synkende Fond, Statsgældkontoret, Statsaktivkontoret og Pensionskassedirektionen (1771 - 1848)
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Ansøgninger om embeder (1771 - 1772) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Bestallinger indsendte til konfirmation ved tronskiftet (1766 - 1766) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Diverse instruktioner (1761 - 1841) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Dokumenter til den danske og norske ekspeditionsprotokol (1760 - 1769) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Generaltoldkammerets breve til Generaltolddirektøren (1783 - 1783) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Konfirmationsbestallinger efter Frederik 6.'s tronbestigelse (1808 - 1808) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Miscellanea vedk. bestallinger og deres konfirmationer (1766 - 1840) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Navnekartotek til Generaltoldkammerets ansøgninger om toldembeder (1775 - 1848)
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Nogle originale bestallinger (1763 - 1805) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Official appointments, Chamber of Customs (1760 - 1816)
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Official appointments, Chamber of Customs and Commerce (1816 - 1848)
Kommercekollegiet, Norske sekretariat Forestillinger og kgl. resolutioner (1777 - 1796) Norske Afdeling
Kommercekollegiet, Norske sekretariat Fortegnelse over forestillinger og kgl. resolutioner (1777 - 1796) Norske Afdeling
Kommercekollegiet, Norske sekretariat Register til forestillinger og kgl. resolutioner (1777 - 1785) Norske Afdeling
Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat Forestillinger og kgl. resolutioner (1798 - 1816)
Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat Kommitteret Christen Henriksen Prams indberetninger fra to rejser i Norge (1804 - 1806) Norske Afdeling
Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat Register til forestillinger og kgl. resolutioner (1797 - 1816)
Landbrugsmin., 1. Dept./Afd., 2. Kontor Skovridergården Dæmpegård (1874 - 1903)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Akter vedr. embedsreglementet for de tidl. gottorpske dele af Hertugdømmerne (1714 - 1714)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Originale kgl. reskripter og resolutioner (1713 - 1714)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Register til relationsprotokol og brevbog (1713 - 1716)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Register til Schleswigsches Commissions Protocoll (1713 - 1714)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Relationsprotokol og brevbog (1713 - 1716)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Schleswigsches Commissions Protocoll (1713 - 1714)
Rentekammeret Danske Afdeling, Bygningsadministrationen Arkivregistratur. Statens Civile Bygningsadministration (1738 - 1917)
Rentekammeret Danske Afdeling, Bygningsadministrationen Ældre bygningstegninger (1738 - 1919)
Rentekammeret Danske Afdeling, Dansk-Norske Assignationskontor Hof- og civiletatens afregnings- og assignationsbøger (1681 - 1770)
Rentekammeret Danske Afdeling, Dansk-Norske Assignationskontor Register til hof- og civiletatens afregnings- og assignationsbøger (1681 - 1770)
Rentekammeret Danske Afdeling, Danske Kammerkancelli Kopier af forestillinger, betænkninger, ansøgninger m.v. til oplysning bl.a. om den indiske handel, Island, Færøerne, Grønland og Nordlandene, særlige bevillinger, erstatning for fund af danefæ, m.m. (1776 - 1786)
Rentekammeret Danske Afdeling, Fyns Stifts Renteskriverkontor Ordres- og missiveprotokoller (1690 - 1771)
Rentekammeret Danske Afdeling, Fyns Stifts Renteskriverkontor Registre til ordres- og missiveprotokoller (1690 - 1771)
Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet Deliberationsprotokoller (1660 - 1708) Norske Afdeling
Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet Diverse instrukser og reglementer (1690 - 1757) Norske Afdeling
Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet Diverse vedr. konfirmation på bevillinger (1699 - 1847) Norske Afdeling
Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet Ekspeditionsprotokol (1660 - 1771)
Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet Instruktioner for Skatkammeret og Rentekammeret, Kommercekollegiet, Zahlkammeret, Mønten og Stempelpapirsforvaltningen (1660 - 1788) Norske Afdeling
Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet Kgl. resolutioner med indlæg (1680 - 1719) Norske Afdeling
Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet Koncepter og indlæg til ekspeditionsprotokoller (1679 - 1771)
Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet Register til deliberationsprotokollerne (1660 - 1708) Norske Afdeling
Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet Register til ekspeditionsprotokoller (1660 - 1745)
Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet Rentekammerforestillinger ang. Rentekammerets reorganisation efter betænkning fra kommissionen af 1719 13. jan. (1719 - 1720) Norske Afdeling
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. Møllebog (1684 - 1765)
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Hartkornsspecifikationer indsendt i h.t. rentekammerordre af juni-juli 1788 (1788 - 1794)
Rentekammeret Danske Afdeling, Revisionskontoret for Danske Købstadsregnskaber Markedslister (1776 - 1799)
Rentekammeret Danske Afdeling, Sjællandsk-Fynske Landvæsenskontor Aldersattester og erklæringer for Jægerpris Gods (1808 - 1855)
Rentekammeret Danske Afdeling, Sjællandsk-Fynske Landvæsenskontor Aldersattester og erklæringer for Kronborg distrikt (1801 - 1858)
Rentekammeret Danske Afdeling, Sjællandsk-Fynske Landvæsenskontor Aldersattester og erklæringer for Københavns amt (1802 - 1859)
Rentekammeret Danske Afdeling, Sjællandsk-Fynske Landvæsenskontor Aldersattester og erklæringer vedrørende Hirschholms selvejendomssager (1815 - 1855)
Rentekammeret Danske Afdeling, Sjællandsk-Fynske Landvæsenskontor Jordebog over hovedgårdene Egemarke og Algestrup med underliggende bøndergods, skov og kirketiender på Holbæk amt til 1840 1. maj (1840 - 1840)
Rentekammeret Danske Afdeling, Sjællandsk-Fynske Landvæsenskontor Kasserede arvefæste- og skødebreve for adskillige gårde i Frederiksborg og Kronborg amter (1791 - 1797)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vejkontoret Obligationer for lån i faste ejendomme (1834 - 1837)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vejkontoret Obligationer for lån til færgemænd (1817 - 1839)
Rentekammeret Kammerarkivet, Kommissionen angående revision og kassation af arkivalier ved Brevkammeret Kommissionsforretning ang. revision og kassation af arkivalier ved Brevkammeret (1720 - 1725) Norske Afdeling
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Bilag til Bestallinger (1661 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Bilag til ekspeditionsprotokoller (1661 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Bilag til fornemste bestallinger (1661 - 1678) Norske Afdeling
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Bilag til jordebog på gods, som er givet for Bornholm (1661 - 1662) Norske Afdeling
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Diverse bestallinger alfabetisk ordnet (1660 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Ekstraktprotokol over udlagt jordegods i Danmark og Norge (1651 - 1670) Norske Afdeling
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Jordebog på gods, som er givet for Bornholm (1661 - 1674) Norske Afdeling
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Norsk ekspeditionsprotokol (1660 - 1662) Norske Afdeling
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Register til Skødebog (1661 - 1676)
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Skødebog (1670 - 1676)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til forestillingsprotokol (1786 - 1816)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til resolutionsprotokol (1703 - 1772)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Designation über die königl. Resolutionen (1705 - 1705)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Kgl. resolutioner, ikke indført i resolutionsprotokollen (1700 - 1753)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Register til Rentekammerets tyske resolutioner (1703 - 1797)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Resolutions Protocoll (1703 - 1848)
Rentekammeret, Ekstraskattekommissionen i København Regnskab for formueskatten for købstæder og amter (1789 - 1789)
Rentekammeret, Generalvejkommissionen Kort og tegninger (1764 - 1830)
Rentekammeret, Kammerarkivet Efterretninger ang. de norske skøderegistre m.v. (1661 - 1778) Norske Afdeling
Rentekammeret, Kammerarkivet Fortegnelse over regnskaber og dokumenter fra Rentekammeret og Generaltoldkammeret (1558 - 1859) Norske Afdeling
Rentekammeret, Kammerarkivet Register til fortegnelse over regnskaber og dokumenter fra Rentekammeret og Generaltoldkammeret (1558 - 1859) Norske Afdeling
Rentekammeret, Landbokommissionen af 1786 25. august ("Den store Landbokommission") Landbokommissionens forhandlingsprotokol (m. reg.) (1786 - 1805)
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Afståelsesbrev af Birgitte Trolle (1668 - 1668) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Alfabetiske registre over norske kommissionsforretninger (1664 - 1769) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Alfabetiske registre til fortegnelser over Rentekammerets norske diverse dokumenter (1669 - 1808) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Ansigelsesprotokol for Nordenfjeldske kontor (1771 - 1794) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Antegnelser til div.skatteregnskaber 1809-1812 (1814 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Bestallingsprotokol m. reg. (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Bilag til ekstraktmemorialprotokol, vedr. Grønland og Island (1756 - 1759) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Bjergværksdirektoriets resolutionsprotokol m. register (1774 - 1784) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling C.F. Hansens papirer vedr. bygningsarbejder (1809 - 1813) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Designationer over norske arkivalier ved deres aflevering fra en embedsmand til en anden (ikke til Rentekammer- arkivet) (1714 - 1773) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Designationer over norske regnskaber og andre arkivalier afleverede dels fra Søndenfjeldske revisions- kontor og Norske revisionskontor, dels ikke fra noget bestemt kontor til Rentekammerarkivet (1725 - 1773) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Designationer over norske regnskaber og andre arkivalier afleverede fra Bergens stifts renteskriverkontor og Det norske Kammer til Rentekammerarkivet og Kamrenes forenede Arkiv (1738 - 1794) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Designationer over norske regnskaber og andre arkivalier afleverede fra Det danske Kammer (dvs.: det forrige Jyske stifters renteskriverkontor) til Kamrenes forenede Arkiv (1771 - 1771) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Designationer over norske regnskaber og andre arkivalier afleverede fra Nordenfjeldske renteskriverkontor og Trondhiemske renteskriverkontor til Rentekammerarkivet og Kamrenes forenede Arkiv (1710 - 1794) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Designationer over norske regnskaber og andre arkivalier afleverede fra Norske bjergværkers og Nordenfjeldske toldregnskabers renteskriverkontor og Bjerg- og saltværkskontor og fra Bjergværksdirektoriets revisionskontor til Rentekammerarkivet og Kamrenes (1728 - 1816) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Designationer over norske regnskaber og andre arkivalier afleverede fra Søndenfjeldske og 1. sønderfjeldske renteskriverkontor til Rentekammerarkivet og Kamrenes forenede Arkiv (1685 - 1809) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Designationer over regnskaber og andre arkivalier afleverede fra Søndenfjeldske toldkontor til Rentekammerarkivet (1698 - 1764) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Div. kautionssager (1746 - 1803) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Diverse bjergværks- og møntsager (1662 - 1773) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Dokumenter til plakat af 4/1 1742 ang. gæld (1741 - 1742) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Ekspeditionsprotokol m. reg. (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Ekspeditionsprotokol vedr. bjergvæsenet m. reg. (1791 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Ekstraktfortegnelse over kgl. resolutioner f. Nordenfjeldske kontor (1680 - 1750) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Ekstraktmemorialprotokol (1720 - 1771) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Forestillinger u. kgl. resolution (1665 - 1783) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Forklaringer over norske regnskabers tilstand (1771 - 1822) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Fortegnelser over Rentekammerets norske diverse dokumenter, 1-14, (m. vedl. design.) (1669 - 1808) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Instruktionsprotokol m. reg. (1720 - 1775) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Journaler over norske (samt færøske og islandske) dokumenter udlånte fra Kamrenes forenede Arkiv (1772 - 1817) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Kautionsprotokol m. reg. (1719 - 1813) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Konfirmationsbestallingsprotokol (1731 - 1772) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Konfirmationsekspeditionsprotokol m. reg. (1746 - 1772) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Kopier af kgl. reskripter (1682 - 1749) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Kopier af kgl. resolutioner (1674 - 1743) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Kopier vedr. grevskabet Griffenfeld (1671 - 1676) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Kronologisk register til ekspeditionsprotokol (1783 - 1794) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Obligationsprotokol for Norge og Island (1780 - 1812) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Orig. kasserede kgl. skøder til Griffenfeld på norsk gods (pergament) (1671 - 1673) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Orig. kgl. reskripter til Johan Worm (1717 - 1718) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Orig. kgl. reskripter til kammerkollegiet (1712 - 1754) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Originale kgl. resolutioner (1721 - 1753) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til bestallingsprotokol (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til bjergværksdirektoriets resolutionsprotokol (1774 - 1784) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til ekspeditionsprotokol (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til ekspeditionsprotokol vedr. bjergvæsenet (1791 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til ekstraktmemorialprotokol (1720 - 1771) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til Index referendorum for Norske Kammers 2. bureau (1771 - 1773) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til instruktionsprotokol (1720 - 1775) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til kautionsprotokol (1719 - 1813) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til konfirmationsbestallingsprotokol (1731 - 1772) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til konfirmationsekspeditionsprotokol (1746 - 1772) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til registraturer over Det norske Kammerarkiv (1557 - 1800) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til relations- og resolutionsprotokol (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til relations- og resolutionsprotokol, bjergvæsen (1791 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til Rentekammerets norske relations- og resolutionsprotokol (1695 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Registraturer over Det norske Kammerarkiv (senere over Kamrenes forenede Arkiv) (1557 - 1800) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Relations- og resolutionsprotokol ang. bjergvæsenet med register (1791 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Renskrevne, ikke-underskrevne kgl. resolutioner (1704 - 1749) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Rentekammerets norske relations- og resolutionsprotokol (1695 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Sager til bjerg- og saltværksjournalen (1791 - 1823) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Sager til bjergværksjournalen (1810 - 1810) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Sager vedr. Det Norske Kompagni (1741 - 1749) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Sager vedr. grevskabet Griffenfeld og Tønsberg Amt (1647 - 1676) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Alfabetisk register over kgl. resolutioner (1660 - 1672) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Bilag til kopibog over kgl. missiver til rigsskatmesteren og Kammerkollegiet (1660 - 1666) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Christian V's reskripter til Kammerkollegiet, udfærdiget gennem Danske Kancelli (1670 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Christian V's reskripter til Kammerkollegiet, udfærdiget gennem Tyske Kancelli (1670 - 1678) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Designationer over de til Skatkammerkollegiet udgåede kgl. ordrer (1670 - 1680) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Diverse korrespondancesager vedr. told og konsumption (1660 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Frederik III's reskripter til Kammerkollegiet, udfærdiget gennem Danske Kancelli (1660 - 1670) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Frederik III's reskripter til Kammerkollegiet, udfærdiget gennem samme (1660 - 1670) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Kgl. ordrer og befalinger (1663 - 1679)
Rentekammeret, Skatkammeret Kgl. ordrer og befalinger (1663 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Kgl. reskripter til et eller flere af Kammerkollegiets medlemmer (1660 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Kgl. reskripter til Henrik v. Stöcken (1667 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Kopibog over kgl. missiver til rigsskatmesteren og Kammerkollegiet (1660 - 1667) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Originale kgl. forordninger (1660 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Originale kgl. missiver (1661 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Originale kgl. resolutioner (1660 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Originale kgl. åbne breve (1660 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Register til kgl. ordrer og befalinger (1663 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Register til kopibog over kgl. missiver til rigsskatmesteren og Kammerkollegiet (1660 - 1667) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Rentekammereksemplarer af jordebøger indsendte af lensmændene i henhold til kgl. missive af 1651 17. jan. (1651 - 1673)
Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen Sager vedr. indsamlingen til Christiansborgs genopførelse (1794 - 1800)
Rentekammeret, Tyske Afdeling Alphabetische Liste aller bei der allgemeinen Nachsuchung von sämtlichen Obrigkeiten des Herzogthums Holstein, Herrschaft Pinneberg etc. angehaltenen und befragten einheimischen und auswärtigen Herumstreifer und Bettler (1799 - 1802)
Rentekammeret, Tyske Afdeling Navnekartotek over embedsansøgninger til Rentekammeret, Tyske Afdeling (1700 - 1848)
Rentekammeret, Tyske Afdeling Verzeichnis der im Herzogthum Holstein in Untersuchung gewesenen und abgeurtheilten Verbrecher, nebst einer Beschreibung derselben und einer Angabe der ihnen zuerkannten Strafen (1803 - 1845)
Rigsarkivet, Arkivfunktionen for samlinger af kopier dannet af Rigsarkivet Diverse sager, DK-N arkivaftale 1991 (1661 - 1815) Norske Afdeling
Schimmelmannske papirer, Schimmelmannske papirer vedr. Norges Providering Finanskollegiets Norske Sager. Bemærkninger om Norges vigtighed for statens balance (1807 - 1814) Norske Afdeling
Schimmelmannske papirer, Schimmelmannske papirer vedr. Norges Providering Korrespondence og forhandlinger ang. korn (1785 - 1807) Norske Afdeling
Schimmelmannske papirer, Schimmelmannske papirer vedr. Norges Providering Sager angående Norges Providering (1785 - 1815) Norske Afdeling
Schimmelmannske papirer, Schimmelmannske papirer vedr. Norges Providering Schimmelmanniana vedr. Wexelsens sendelse til Norge for at købe kolonialvarer og norske produkter (1808 - 1815) Norske Afdeling
Schimmelmannske papirer, Schimmelmannske papirer vedr. Norges Providering Schimmelmanns forhandlinger m. Jochum Møller i Stoerdorff (1812 - 1814) Norske Afdeling
Schimmelmannske papirer, Schimmelmannske papirer vedr. Norges Providering Schimmelmannske breve og koncepter ang. kornhandelen og Norges Providering (1808 - 1814) Norske Afdeling
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende Antvorskov og Vordingborg domæner (1768 - 1770)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende banken og lottoet (1778 - 1782)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende ekstraskatten og statsgælden (1778 - 1782)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende ekstraskatten og statsgælden, banken og lottoet (1762 - 1778)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende handel, fiskeri og fabriksvæsen (1776 - 1782)
Under Enevælden 1660-1848 hørte statens økonomi til i Rentekammeret. Her er oplysninger om skat og told, bygningsdrift, udstedelse af privilegier, udbetalinger, ansættelser og meget andet. Folketællinger hørte også til her, men dem finder du under temaet Folketælling.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.