Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsvæsen

Her finder du kilder, som vedrører retsvæsenets historie. Tilmeld dig Arkivalieronlines nyhedsbrev.

Navn Beskrivelse Læs mere om
Amtsretter 1867-1920, Sønderjylland Amtsretterne var en domsmyndighed, som bl.a. overtog herredfogedernes domsmyndghed i 1867. Også tinglysning af fast ejendom hørte under amtretterne.
Justitsprotokoller, tingbøger og domprotokoller Justitsprotokollerne, også kaldet tingbøger, er rets- og dombøger. De indeholder både straffesager og civile sager.
Retsbetjente indtil 1889, Sønderjylland Retsbetjentene indtil 1867 (herredsfogederne indtil 1889) havde mange opgaver, og her kan du finde en bred vifte af oplysninger om både personer og steder og meget andet.
Retsvæsen: Admiralitetsretten Maritim domstol, der virkede 1611-13. Fra retten kunne apelleres til Kongens Retterting.
Retsvæsen: Dommere og retter efter 1919 Her finder du oplysninger om retssager og andet fra domstolene. Tinglysning af fast ejendom og skiftesager skal dog findes under temaerne Find en ejendom og Find din slægt.
Retsvæsen: Højesteret, Landsting og landsretter Højesteret blev oprettet i 1661 som afløser for Kongens Retterting, der hidtil havde været Danmarks og Norges øverste domstol. For Norges vedkommende havde Højesteret denne funktion indtil 1814.Formelt var kongen leder af Højesteret indtil 1850, men allerede i 1674 blev der etableret et embede som justitiarius, dvs. leder af retten. Siden retsplejelovens ikrafttræden i 1919 har denne person været betegnet som præsident. De øvrige dommere blev indtil 1919 tituleret som assessorer.I 1600-tallet fungerede Højesteret i visse sager som både første og sidste retsinstans, men siden har domstolen udelukkende virket som appelinstans. Højesteret har kompetence til at behandle alle typer af retssager, men i 1919 blev retten afskåret fra bevisbedømmelse i nævningesager, og i 1936 blev dette udstrakt til at gælde for alle slags straffesager. Herefter kan Højesteret kun tage stilling til strafudmålingen i disse sager.Landstingene/landsretterne var og er appeldomstol for underretterne, men særligt i ældre tid var de også centrum for officielle handlinger såsom kongehyldning og bekendtgørelser.
Retsvæsen: Kongens retterting Højesterets forgænger, landets højeste domstol. Her finder du dele af rettertingets arkiv 1536-1660, bl.a. stævninger, voteringer og domme.
Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjentene indtil 1919 havde mange opgaver, og her kan du finde en bred vifte af oplysninger om både personer og steder og meget andet. Retsbetjentene blev i 1919 afløst af de nyoprettede domstole og politikredse.Indeholder også notarialsager (testamenter m.v.).

Dele af arkivserien "Rougsø-Sønderhald-Øster Lisbjerg Herred: Strafferegister (lokalt)" er afskrevet. Hvis det billede, du har åbent, er afskrevet, kan du se et tekstikon yderst til højre i billedviseren Klik på ikonet, og du kommer til afskriften af arkivaliet.
Viborg Landstings dombøger Det nørrejyske landstings ældste dombøger indtil 1667. Her finder du domme afsagt ved landstinget, skøder på ejendom, arvesager og meget andet.

Arkivalieronline

På Arkivalieronline finder du alle Rigsarkivets digitaliserede dokumenter. Bemærk at kun ca. 2 % af samlingerne er digitaliseret.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.