Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Kongehuset

Arkiv Indhold
Den højstkommanderendes arkiv Dokumenter om det norske felttog (1788 - 1788) Norske Afdeling
Den højstkommanderendes arkiv Ekstraktprotokoller for hemmelige indkomne sager fra prins Christian August m.fl. i Norge (1809 - 1809) Norske Afdeling
Den højstkommanderendes arkiv Indkomne hemmelige sager fra prins Christian August m.fl. i Norge (1808 - 1809) Norske Afdeling
Den højstkommanderendes arkiv Rapporten fra prins Christian August om Norge (1807 - 1808) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender E 2 Traktater (1700 - 1879)
Dronning Anna Sophies Enkestiftelse Inventarliste optaget på Clausholm (1743 - 1749)
Gehejmekonseilet Akter ang. den af den tidligere chef for Marinen Grev Frederik Danneskjold-Samsøe under 22. feb. 1766 indgivne forestilling om flådens tilstand (1766 - 1767)
Gehejmekonseilet Akter og dokumenter vedr. forskellige sager fra hele det danske rige, særlig også om Konseilets egen indretning (1670 - 1770)
Gehejmekonseilet Betænkninger af forskellige kgl. råder, diplomater o.a. (1718 - 1718)
Gehejmekonseilet Betænkninger, relationer og skrivelser fra Gehejmekonseilets medlemmer o.a. (1666 - 1768)
Gehejmekonseilet Breve fra forskellige til forskellige medlemmer af Gehejmekonseilet (1667 - 1769)
Gehejmekonseilet Breve fra oversekretær i Tyske Kancelli, siden gehejmeråd i Konseilet Thomas Balthasar v. Jessen til gehejmeråd i Konseilet Conrad Biermann v. Ehrenschildt og fra denne sidste til førstenævnte, til dels med bilag (1675 - 1697)
Gehejmekonseilet Breve, til dels med bilag, fra fhv. gottorpsk hofkansler, rigshofråd, baron Christian Ernst v. Reichenbach til overjægermester grev Conrad Reventlow (1697 - 1699)
Gehejmekonseilet Breve, til dels med bilag, fra medlemmer af Konseilet til hinanden og fra kancelliembedsmænd til konseilsmedlemmer samt skrivelser fra kommandanterne i København til kongen og Konseilet (1700 - 1760)
Gehejmekonseilet Fortegnelse over de protocolla, som er holden udi Geheime Raad og andensteds, og koncepter til samme (1675 - 1676)
Gehejmekonseilet Gehejmekonseilsprotokol over udenlandske sager (1670 - 1708)
Gehejmekonseilet Grev Conrad Reventlows sager vedr. Geheimekonseilet (1684 - 1697)
Gehejmekonseilet Indberetninger til kongen fra de udi dennes fraværelse udi slotsloven liggende og forordnede (1693 - 1693)
Gehejmekonseilet Kgl. ordrer og instruktioner, koncepter til betænkninger og ordrer, eder, ekstrakter og fortegnelser (1676 - 1768)
Gehejmekonseilet Koncepter til Konseilets forhandlinger, relationer, betænkninger og resolutioner i sager, fornemlig henhørende under Danske Kancelli, til dels med bilag (1707 - 1719)
Gehejmekonseilet Koncepter til Konseilets relationer til kong Frederik IV under hans fraværelse, til dels med bilag (1712 - 1720)
Gehejmekonseilet Konceptoptegnelser om de i Gehejmekonseilet vedtagne ekspeditioner m.m., især vedr. udenrigske anliggender (1676 - 1687)
Gehejmekonseilet Konceptoptegnelser om og akter fra forhandlinger i Konseilet (1680 - 1759)
Gehejmekonseilet Konferenceprotokoller (1678 - 1744)
Gehejmekonseilet Konseilets relationer til kong Frederik IV under dennes rejse i Norge, med bilag (1704 - 1704)
Gehejmekonseilet Konseilets relationer til kong Frederik IV under hans fraværelse på en rejse til Italien, med bilag (1708 - 1709)
Gehejmekonseilet Konseilets relationer til kong Frederik IV under hans fraværelse, med bilag (1709 - 1721)
Gehejmekonseilet Konseillets relationer til kong Christian VI under dennes rejse i Norge (1733 - 1733)
Gehejmekonseilet Korrespondance mellem oversekretær i Tyske Kancelli Johan Hartvig Ernst Bernstorff og Gehejmekonseilet og kollegierne samt forskellige andre under kongens udenlandsrejse (1768 - 1769)
Gehejmekonseilet Ordrer til Konseilet fra kong Frederik IV under hans fraværelse, til dels med bilag (1704 - 1719)
Gehejmekonseilet Protocolla holden udi Gehejme Raad og andensteds (1675 - 1676)
Gehejmekonseilet Protocollum conferentiarum secretioris consilii regis (1705 - 1745)
Gehejmekonseilet Protocollum consilii regis sanctioris (1703 - 1707)
Gehejmekonseilet Protocollum consilii regis sanctioris (1714 - 1758)
Gehejmekonseilet Protokol over adskilligt, som er foretaget i og resolveret i Gehejmekonseilet (1690 - 1695)
Gehejmekonseilet Relationer, til dels med bilag, fra statholderskabet og andre myndigheder i Norge (1710 - 1731)
Hofmarskallatet N. Sager vedr. formælinger og kroninger (1695 - 1844)
Hofmarskallatet Seddelregistratur 8: Overhofmarskallatet (1900 - 1950)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Journal over hvad ved hoffet er passeret m.m. (1760 - 1781)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Kaneturlister (1847 - 1847)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Koncert- og telister (1840 - 1847)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Kurlister (1840 - 1847)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Lister over børneballer (1817 - 1824)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Protokol over afdødes efterladenskaber (1820 - 1845)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Register til protokol over afdødes efterladenskaber (1820 - 1845)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Register til taffelprotokol (1821 - 1847)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Seddelregistratur 8: Hoffourerkontoret (1727 - 1900)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Taffelprotokoller (1808 - 1849)
Kabinetssekretariatet Ekstrakter af danske og norske militærreglementer (1730 - 1745) Norske Afdeling
Kabinetssekretariatet Kabinetsjournal A (1853 - 1971)
Kabinetssekretariatet Kabinetsjournal B (1853 - 1971)
Kabinetssekretariatet Kabinetsjournal C (1910 - 1971)
Kabinetssekretariatet Kabinetsordrer i original eller afskrift (1771 - 1772)
Kabinetssekretariatet Kabinetsprotokol (1842 - 1856)
Kabinetssekretariatet Kancelliprotokoller (1676 - 1692)
Kabinetssekretariatet Kgl. ekspeditioner m.m. (1704 - 1723)
Kabinetssekretariatet Kgl. ordrer m.m. (1784 - 1791)
Kabinetssekretariatet Kgl. ordrer til Kabinetssekretariatet (1766 - 1771)
Kabinetssekretariatet Kongens egenhændige journal (1689 - 1691)
Kabinetssekretariatet Militærreglementer (1679 - 1699) Norske Afdeling
Kabinetssekretariatet Militærreglementer (1701 - 1728) Norske Afdeling
Kabinetssekretariatet Militærreglementer (1751 - 1765) Norske Afdeling
Kabinetssekretariatet Ordrer og resolutioner (1805 - 1808)
Kabinetssekretariatet Rangregister (1776 - 1776)
Kabinetssekretariatet Register til kabinetsprotokol (1842 - 1856)
Kabinetssekretariatet Register til kabinetsprotokollen (1705 - 1705)
Kabinetssekretariatet Register til Kabinetssekretariatets protokol (1705 - 1705)
Kabinetssekretariatet Register til remitterede kabinetsordrer (1771 - 1772)
Kabinetssekretariatet Registre til kabinetsjournalerne (1906 - 1988)
Kabinetssekretariatet Registre til kancelliprotokoller (1677 - 1692)
Kabinetssekretariatet Registre til statsrådssagerne (1819 - 1847)
Komitéen til Frederiksborg Slots Genopførelse Bilag til forhandlingsprotokol (1860 - 1862)
Komitéen til Frederiksborg Slots Genopførelse Forhandlingsprotokol (1860 - 1865)
Komitéen til Frederiksborg Slots Genopførelse Kopibog (1860 - 1862)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Dokumenter til forhandlingerne i Kommissionerne i Rådstuen for Slottet om indrettelsen af det kgl. ridderlige Akademi (1691 - 1697)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Dokumenter til forhandlingerne i Kommissionerne i Rådstuen for Slottet om indrettelsen af det kgl. ridderlige Akademi (1691 - 1697) Norske Afdeling
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Dokumenter til protokollerne over Kommissioner i Rådstuen for Slottet (1690 - 1704) Norske Afdeling
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Dokumenter, som ikke er indført i protokoller over Kommissioner i Rådstuen for Københavns Slot (1699 - 1705) Norske Afdeling
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Forhandlingsprotokol for den ved kgl. befalinger af 4. okt. 1690 og 28. feb. 1691 udnævnte gehejmekommission angående kongens intraders formering og til at overveje, hvorledes undersåtterne kunne lettes og udgifterne formindskes (1690 - 1691)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Forhandlingsprotokol for den ved kgl. befalinger af 4. okt. 1690 og 28. feb. 1691 udnævnte gehejmekommission angående kongens intraders formering og til at overveje, hvorledes undersåtterne kunne lettes og udgifterne formindskes (1690 - 1691) Norske Afdeling
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Originale rapporter fra de tilforordnede i rådstuen for Københavns Slot til hans kongelige majestæt om svenskens bevægelser i Skåne, landgang i Humlebæk m.v. derimod gjorte foranstaltninger (1700 - 1700) Norske Afdeling
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Protokol i den Kommission, som blev anordnet til at have opsyn med alle ting i kongens fravær (1700 - 1700)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Protokol i den Kommission, som blev anordnet til at have opsyn med alle ting i kongens fravær (1700 - 1700) Norske Afdeling
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Protokol over indkomne supplikker med Kammerkollegiets erklæringer, som udi rådstuen for slottet er foretagne (1691 - 1691)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Protokol over indkomne supplikker med Kammerkollegiets erklæringer, som udi rådstuen for slottet er foretagne (1691 - 1691) Norske Afdeling
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Protokol over Kommissionerne i Rådstuen for Slottet (1690 - 1705)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Protokol over Kommissionerne i Rådstuen for Slottet (1690 - 1705) Norske Afdeling
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Register efter Alfabetet over en Del Dokumenter, som henhører til de holdne Commissioner udi publique og particulaire Sager, samt Standspersoner vedkommende (1690 - 1715) Norske Afdeling
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Register til protokol over indkomne supplikker (1691 - 1691) Norske Afdeling
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Register til protokol over indkomne supplikker (1691 - 1691)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Register til protokol over Kommissionerne i Rådstuen for Slottet (1690 - 1705)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Register til protokol over Kommissionerne i Rådstuen for Slottet (1690 - 1705) Norske Afdeling
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Specifikation på en del kommissioner, som skal foretages udi Rådstuen (1690 - 1692) Norske Afdeling
Kongehuset Christian 2. Münchensamlingen, Ærkebiskop Olav Engelbrechtsen i landflygtighed Sager vedr. Christiern 2. og Norge (1523 - 1532)
Kongehuset Christian 2. Münchensamlingen, Ærkebiskop Olav Engelbrechtsen i landflygtighed Sager vedr. forhandlinger med ærkebiskop Olav i tiden efter Christiern 2.s fængsling og indtil forliget med ærkebiskoppen. Ærkebiskop Olavs overenskomster fra april 1536 med biskop Hans Reff, Claus Bille og Erik Gyldenstjerne (1532 - 1536)
Kongehuset Christian 2. Münchensamlingen, Ærkebiskop Olav Engelbrechtsen i landflygtighed Vejledende Arkivregistratur XV, Münchensamlingen (1277 - 1537)
Kongehuset Christian 2., Christian 2. i landflygtighed Indkomne breve (1520 - 1531)
Kongehuset Christian 2., Christian 2. i landflygtighed Regnskaber, regninger (1519 - 1530)
Kongehuset Christian 3. Hertug Magnus, Den hertugelige regering i Livland Indkomne og udgåede breve samt andre akter og dokumenter (1560 - 1569)
Kongehuset Christian 4., Christian Ulrik og Ulrik Christian Gyldenløve Ulrik Christian Gyldenløve, pergamentsbreve (1635 - 1657)
Kongehuset Christian 4., Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina Corfits Ulfeldts Forbrydelser angaaende Brevskaber (1643 - 1685)
Kongehuset Christian 4., Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina Documenter angaaende Græve Corfits Ulfeldt, Oberst Walter og Dr. Ot. Sperling (1663 - 1664)
Kongehuset Frederik 2., Dronning Sophie Koncepter til (eller kopier af) breve fra dronningens kansler Erasmus Reutz (1603 - 1613)
Kongehuset Frederik 2., Dronning Sophie Originale breve (åbne og lukkede, danske og mest tyske) udstedt af dronning Sophie (1588 - 1631)
Kongehuset Frederik 2., Dronning Sophie Originale breve til dronningens kansler Erasmus Reutz (1603 - 1613)
Kongehuset, Arvesuccessionen og suveræniteten Enevoldsarveregeringsakter, Norge, Island og Færøerne (1661 - 1662)
Kongehuset, Arvesuccessionen og suveræniteten Enevoldsarveregeringsakter, Norge, Island og Færøerne (1661 - 1662) Norske Afdeling
Kongehuset, Arvesuccessionen og suveræniteten Norske undersåtters fuldmagter til enevoldsregeringens overdragelse til Frederik 3. (1660 - 1661) Norske Afdeling
Kongehuset, Christian 4. og hustruer samt Ellen Marsvin Christian 4.s skrivekalendere (1607 - 1639)
Kongehuset, Christian 4. og hustruer samt Ellen Marsvin Dokumenter vedr. forhandlinger om Frederik 2.s rørlige efterladenskaber (1588 - 1588)
Kongehuset, Christian 4. og hustruer samt Ellen Marsvin En bog med forskellige optegnelser af Christian IV, især artilleristiske og medicinske (1605 - 1605)
Kongehuset, Christian 4. og hustruer samt Ellen Marsvin Regis Christ. IV manuscript. (1591 - 1593)
Kongehuset, Christian 4. og hustruer samt Ellen Marsvin Tre tegninger udført af Christian 4. (1583 - 1591) Farvescanning
Kongehuset, Christian 5. Combat de barrière (1685 - 1685) Farvescanning
Kongehuset, Christian 8., konge Adresse af 30. august (1841 - 1841)
Kongehuset, Christian 8., konge Slesvigsk folkeadresse i anledning af stænderforsamlingen af 1846 (1847 - 1847)
Kongehuset, Christian 8., konge Vejledende Arkivregistratur XIII. Kongehusarkivet fra kongerne Frederik VI's, Christian VIII's og Frederik VII's arkiv (1767 - 1883)
Kongehuset, Forhørskommissionen af 28. januar 1772 vedrørende dronning Caroline Mathilde Kommissionens protokoller (1772 - 1772)
Kongehuset, Frederik 6., konge Fremstilling af begivenhederne i 1784 (1780 - 1784)
Kongehuset, Frederik 6., konge Samlinger til dronning Caroline Mathildes historie (1771 - 1840)
Kongehuset, Skilsmissekommissionen af 13. marts 1772 vedrørende dronning Caroline Mathilde Protokoller for Skilsmissekommissionen af 13. marts 1772 vedrørende dronning Caroline Mathilde (1772 - 1772)
Kongehuset, Vilhelm, landgreve og prins af Hessen-Kassel, officer Breve til landgrev Vilhelm fra søstrene Marie og Auguste (1805 - 1867)
Partikulærkammeret, Dronning Sophie Amalie Dronningens originale resolutioner (1649 - 1685)
Partikulærkammeret, Dronning Sophie Amalie Kgl. resolutioner (1655 - 1675)
Reviderede Regnskaber, Hofkasseregnskaber Vinkælderregnskaber (1660 - 1771)
Statsforfatning B 1 Håndfæstninger. Pergamentsbreve (1483 - 1650)
Statsforfatning B 2 Hyldninger (1535 - 1656) Norske Afdeling
Statsforfatning B 4 Bispernes afsættelse. Pergamentsbreve (1536 - 1542) Norske Afdeling
Statsforfatning B 6 Forfatninger (1665 - 1953)
Statsforfatning B 7 Tronfølgelov (1853 - 1853) Farvescanning
Her vises diverse arkivalier fra Kongehuset.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.