Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Vestindien

Her finder du kilder til historien om den danske koloni i Vestindien. Kolonien bestod af øerne St. Thomas, St. Jan og St. Croix, og tilhørte under Danmark i perioden 1672-1917. Herefter blev øerne solgt til USA og fik deres nuværende navn US Virgin Islands. Dansk Vestindiens historie adskiller sig på mange områder fra det øvrige Danmarks, f.eks. er en del af kilderne på engelsk og hollandsk. Tilmeld dig Arkivalieronlines nyhedsbrev.

Dele af arkivserierne er afskrevet. Hvis det billede, du har åbent, er afskrevet, kan du se et tekstikon yderst til højre i billedviseren Klik på ikonet, og du kommer til afskriften af arkivaliet.

Navn Beskrivelse Læs mere om
De britiske besættelser (Vestindien) Her finder du oplysninger relateret til de to britiske besættelser af Dansk Vestindien (1801-02 og 1807-15).
Folketælling (Vestindien) Her finder du lister over befolkningen i Dansk Vestindien med navne og andre oplysninger som ejendom, alder, køn, religion, familie, fødested osv. Det f.eks. egentlige folketællinger, men også mandtalslister, landslister, kirkebøger og indberetninger om fødte og døde.
Forsvar (Vestindien) Her finder du oplysninger om Forsvaret i Dansk Vestindien. Det bestod grundlæggende af tre dele: En hærstyrke med rytteri, infanteri og artilleri garnisoneret i byerne, en flådestyrke som oftest bestod af et par orlogsskibe stationeret i de største byer og en borgermilits, som ligeledes var centreret i de tre byer. I 1906 ophævedes hærstyrken og blev erstattet af det vestindiske gendarmerikorps, som også udførte politiarbejde.
Generel administration (Vestindien) Her finder du materiale som vedrører forskellige former for administrativ sagsbehandling i hhv. den lokale og den centrale administration af Dansk Vestindien. Det er f.eks. korrespondance, kopibøger, referatprotokoller, registre, koncepter til skrivelser osv.
Guldkysten (Vestindien) Her finder du oplysninger om kolonien på Guldkysten (i nutidens Ghana). Pga. handelen med slaver fra Guldkysten til Vestindien var de to kolonier administrativt forbundet og derfor er materialet om Guldkysten også her placeret sammen med det vestindiske. Materialet omhandler primært handel og regnskab.
Handel (Vestindien) Her finder du oplysninger om de danske handelskompagnier og -selskaber. Dvs. bl.a. korrespondance, regnskaber, lister over varer i magasinerne, lasten i skibene, skibsjournaler, auktionslister, lønningslister, aktieudbytter og meget mere.
Håndværk og serviceerhverv (Vestindien) Her finder du oplysninger om private virksomheder i Dansk Vestindien, som ikke var direkte involveret i eksport af varer. Dvs. alt fra banker til slagtermestre, romboder og anden detailhandel.
Kirke og mission (Vestindien) Her finder du oplysninger om kirkerne og missionerne i Dansk Vestindien. Der var fire store kirkesamfund: Den Lutherske kirke, Den Reformerte kirke, Den Romersk-katolske kirke og Brødremenigheden. Materialet indeholder bl.a. kirkebøger og de særlige indberetninger om fødte, konfirmerede, viede og døde.
Kort og tegninger (Vestindien) Her finder du kort og tegninger fra de tidligere danske kolonier i Vestindien, Guinea, Indien samt Nicobarerne. Samlingen er fordelt på to arkiver; Rentekammeret (kort og tegninger fra før 1848) og Koloniernes Centralbestyrelse (kort og tegninger fra efter 1848). Materialet omfatter bl.a. kort over hver af de enkelte kolonier, bykort, søkort (især til indsejling), landtoninger, prospekter og tegninger af offentlige anlæg (f.eks. fortifikationer) herunder planer for byggeprojekter, der aldrig blev udført. Der findes desuden enkelte fotografier.
Mandskabslister (Vestindien) Her finder du forskellige former for navnelister over offentligt ansatte, soldater, gendarmer osv. i Dansk Vestindien.
Matrikulering (Vestindien) Her finder du oplysninger om ejerskab af jord, bygninger og slaver samt opmålingen af jorden i Dansk Vestindien. Materialet er hovedsageligt relateret til matriklerne, dvs. en fortegnelse over ejendom til brug for fastsættelse af grund- og personskat.
Natur (Vestindien) Her finder du oplysninger om naturfænomener, som optog myndighederne i Dansk Vestindien. Dvs. materiale om de ødelæggende orkaner og jordskælv, og målinger af regnmængden, som ofte var i underkanten til dyrkning af sukker.
Offentlige anlæg og bygninger (Vestindien) Her finder du oplysninger om bygninger og anlæg med relation til Dansk Vestindien. Dvs. om opførelse og vedligeholdelse af offentlige bygninger (forter, hospitaler osv.), produktionsbygninger (sukkerraffinaderier), gader og veje, broer, havne og andre anlæg.
Personer (Vestindien) Her finder du oplysninger om enkelte privatpersoner, som af en eller anden grund har været i de dansk-vestindiske myndigheders søgelys. Materialet er ofte retssager, personalesager, skiftesager og regnskaber.
Plantager (Vestindien) Her finder du oplysninger om enkelte plantager, som af en eller anden grund har været i de dansk-vestindiske myndigheders søgelys. Meget af materialet vedrører plantager, som var ejet af Vestindisk kompagni eller som, i en senere periode, ved konkurs hjemfaldt til staten som hovedkreditor. Materialet er gerne regnskaber, rapporter og korrespondance.
Politi, fængsler og brandvæsen (Vestindien) Her finder du oplysninger om politi, fængsler og brandvæsen i Dansk Vestindien. Herunder hører sager vedrørende fængsler, arrestanter, politiretten, kriminalsager og politisager.
Post og telegraf (Vestindien) Her finder du oplysninger om postvæsenet i Dansk Vestindien og den telegrafiske tjeneste, som blev oprettet i 1872.
Regnskab (Vestindien) Her finder du oplysninger om alle former for regnskab og revision vedr. Dansk Vestindien. Materialet vedrører f.eks. skat, told, afgifter, lønninger, indtægter fra salg af varer eller ejendomme, opgørelser over kommunale kasser, offentlige og private lån osv.
Retsvæsen og lovgivning (Vestindien) Her finder du oplysninger om retsvæsenet i Dansk Vestindien. Materialet både civil- og kriminalret, samt den gældende lovgivning for øerne (hhv. lokalt og centralt bestemt) og udarbejdelsen af samme lovgivning. Herunder vedrører materialet alle de forskellige retsinstanser relateret til øerne: politiretten, skifteretten, gæsteretten, kompagniretten osv.
Skiftevæsen (Vestindien) Her finder du oplysninger om skiftevæsenet i Dansk Vestindien. Herunder også de særlige militære og gejstlige skifteretter. Materialet omhandler alle typer arvespørgsmål, testamenter, formynderisager, registrering og vurderingsforretninger.
Skoler (Vestindien) Her finder du oplysninger om skolevæsenet i Dansk Vestindien.
Slaver (Vestindien) Her finder du oplysninger om slavernes forhold i Dansk Vestindien. Materialet i samlingen er udvalgt, fordi det indeholder særlig mange informationer om slaver og slaveri. Da slaver var en integreret del af samfundet i Dansk Vestindien indtil 1848, vil du også kunne finde informationer om slaver i mange andre arkivserier, end de her nævnte. Samlingen indeholder f.eks. slavelovgivning, folketællinger af slaver og plantagerapporter.
Sociale forhold (Vestindien) Her finder du oplysninger om socialvæsenet i Dansk Vestindien. Materialet vedrører fattighjælp, understøttelse, arbejdsforhold, forsorg og pensioner.
Sundhed (Vestindien) Her finder du oplysninger om sundhedsvæsenet i Dansk Vestindien. Materialet vedrører bl.a. hospitaler, karantæne, vaccination, apoteker, jordemødre, landfysikus (distriktslægen), garnisonskirurger og medicinalindberetninger.
Søfart (Vestindien) Her finder du oplysninger om søfarten på Dansk Vestindien. Materialet vedrører især skibe som tilhørte handelskompagnierne og danske orlogsskibe. Det består af f.eks. skibsjournaler, inventarier, regnskaber, søpas, sager om kapere og sørøveri, instrukser og sager om skibsværfter og lods.
Udenrigsvæsen (Vestindien) Her finder du oplysninger om relationer til udlandet i Dansk Vestindien. Materialet vedrører bl.a. korrespondance med fremmede guvernører og nationer og beretninger om forhold andre steder i Caribien.

Arkivalieronline

På Arkivalieronline finder du alle Rigsarkivets digitaliserede dokumenter. Bemærk at kun ca. 2 % af samlingerne er digitaliseret.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.