Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Centraladministrationen

Her finder du kilder, som vedrører centraladministrationens historie. Tilmeld dig Arkivalieronlines nyhedsbrev.

Navn Beskrivelse Læs mere om
Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank blev oprettet i 1818 og har siden sin oprettelse fungeret som en selvejende og politisk uafhængig institution.
Danske Kancelli Da kong Christiern I i 1460 arvede hertugdømmerne Slesvig og Holsten, blev det nødvendigt for kongen at have både et tysk og et dansk kancelli. Skellet mellem de to kancelliers forretningsområder var dog længe baseret på rent sproglige kriterier, ikke på sagernes emne eller på geografiske kriterier.Indtil Enevældens indførelse i 1660 var de to kancellier for alle praktiske formål de eneste regeringskontorer, og alle sager gik igennem dem. Først med udviklingen af kollegiestyret under Enevælden overgik flere og flere opgaver til mere specialiserede kollegier, så kancellierne i stigende grad kom til at koncentrere sig om kirkelige anliggender (herunder skolevæsenet og universitetet) og om justitsvæsenet.Danske Kancellis arkiv fra tiden før 1536 er kun fragmentarisk bevaret. Dog begynder rækken af kopibøger med Christiern II's tronbestigelse i 1513. Fra 1536 er Danske Kancellis arkiv ganske velbevaret.
De danske repræsentationer Her kan du finde afleveringsfortegnelser og andre hjælpemidler til arkiverne fra de danske ambassader og konsulater i udlandet.
De Danske Statsbaner Arkivmateriale fra De Danske Statsbaner (DSB)
De sønderjyske fyrstearkiver Indeholder en samling af fyrstearkiver med tilknytning til Sønderjylland/Slesvig. Samlingen indeholder meget lokalhistorisk stof til Sønderjyllands historie, men også til Danmarkshistorien, hvor de sønderjyske fyrster ofte spillede en central rolle. I samlingerne kan man finde fyrstehusenes korrespondance, sager om grænsestridigheder, regnskaber, oppebørselslister, domme, sager om embedsmænd, kirke- og skolesager med meget mere. Læs her
Demokrati i mellemkrigstiden Læs om Påskekrisen 1920, politiets efterretningsvirksomhed, kommunister, syndikalister og meget mere. Se også arkivalierne og læs om historien bag i Rigsarkivets kildepakke: Forsvar for demokrati i mellemkrigstiden. Læs her
Den danske regering i Stade Vedr. regeringen i Stade1712-15. Bremen-Verden hørte en kort overgang under Danmark, som overtog området fra Sverige 1712, og overlod det til Hannover 1715.
EF/EU Arkivmateriale der viser den danske tilknytning til Europæiske Fælleskab (EF) - senere Europæiske Union (EU).
Erhvervsministeriet "Erhvervsministeriet" er den almindelige betegnelse for et ministerium, der har ændret navn utallige gange siden det blev oprettet i 1908. Det har altid beskæftiget sig med lovregulering af erhvervslivet, primært handel, søfart, industri og finanssektoren.
Finansministeriet Ministerialreformen den 24. november 1848 betød, at der blev oprettet et samlet finansministerium.
Gehejmekonseilet Kongens højeste råd 1670-1770, som særlig drøftede udenrigspolitiske, men også finans- og indenrigspolitiske sager.
Genforeningen 1920 Arkivmateriale til belysning af genforeningen 1920. Genforeningen af Sønderjylland blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Genforeningen blev gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder.
Grønland Arkivmateriale der viser den danske forbindelse til Grønland
Indenrigsministeriet 1848- Her finder du foreløbigt resolutionsprotokoller (journaler) fra Indenrigsministeriets Kommune- og købstadskontor.
Island Arkivmateriale der viser den danske forbindelse til Island
Justervæsenet Justervæsenet var en offentlig myndighed, der i perioden 1909-1982 varetog administrationen af måle- og vejeenheder i Danmark
Justitsministeriet Et lille udvalg af arkivalier fra Justitsministeriets arkiv.
Kirkeministeriet Her vises arkivmateriale fra Kirkeministeriet
Kongehuset Her vises diverse arkivalier fra Kongehuset.
Kort og tegninger Kortmateriale mm. over byer, institutioner, steder mv.
Landbrugs- og Fiskeriministeriet Arkivmateriale fra Landbrugs- og Fiskeriministeriet
Rentekammeret Under Enevælden 1660-1848 hørte statens økonomi til i Rentekammeret. Her er oplysninger om skat og told, bygningsdrift, udstedelse af privilegier, udbetalinger, ansættelser og meget andet. Folketællinger hørte også til her, men dem finder du under temaet Folketælling.
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Rentekammeret var betegnelsen for den funktion i den danske statsadministration, som varetog økonomiske og materielle anliggender under enevælden. Der var opgaver som bogholderi samt udbetalinger og told- og skatteopkrævning; det indbefattede også administration af statens ejendom som skove, veje og bygninger og udstedelse af kongelige privilegier. Rentekammeret blev nedlagt i 1848, da der blev indført ministerialstyre, og opgaverne blev da overdraget til de nyoprettede ministerier, hvoraf Finansministeriet fik hovedparten.En del af arkivdannelsen bestod af resolutionsprotokoller, som indeholder beslutninger i de sager, som kammerkancelliet behandlede. Her finder du oplysninger vedrørende skatter og afgifter, domæner og landvæsen, dige-, forst- og jagtvæsen samt mønt- og toldvæsen i hertugdømmerne Slesvig-Holsten (inklusive Sønderjylland).
Statsministeriet Her vises arkivmateriale fra Statsministeriet
Statsrådet Statsrådet afløste i 1848 Gehejmestatsrådet, og det består af ministrene under forsæde af kongen. Lovforslag forelægges og vedtages, og kongen holdes informeret om statsanliggender.
Trankebar Arkivmateriale der viser den politiske, økonomiske og handelsmæssige samhørsforhold mellem Danmark og Trankebar i Indien
Transportministeriet Det ministerium, vi i dag kender som "Transportministeriet" blev oprettet i 1849 som "Ministeriet for Offentlige Arbejder". Det beskæftigede sig primært med anlæg af jernbaner, veje og færgeruter.
Tyske Kancelli - indenrigske afdeling De digitaliserede arkivalier fra Tyske Kancellis Indenrigske Afdeling består af materiale, der dækker perioden fra 1312 og frem til 1864, og er organisatorisk struktureret i følgende afdelinger: Indenrigske Afdeling, med arkivserier fra perioden 1312 til 1849 Ministeriet for Slesvig, med arkivserier fra perioden 1848 til 1864Materialet indeholder bl.a. følgende arkivserier: Diverse kommissionsakter Korrespondancesager Indkomne breve fra embedsmænd m.m. Brevkopibøger - åbne breve indførtes i kopibøger, kaldet "Patenten". Lukkede breve indførtes i "Inländische Registratur" Kongelige resolutioner skrevet på forestillinger og ansøgninger
Tyske Kancelli - udenrigske afdeling De fleste arkivalier vedrørende Danmarks udenrigspolitik i tiden indtil 1770 er registreret i Tyske Kancellis Udenrigske Afdelings arkiv. I tilknytning hertil er også registreret arkivalier af samme art fra Danske Kancellis arkiv indtil omkring 1676, hvor behandlingen af de udenlandske sager helt og holdent blev Tyske Kancellis forretningsområde. Udskillelsen af en særlig udenrigsk afdeling fra Tyske Kancellis øvrige organisation ser ud til at være sket omkring 1670, men i første omgang uformelt. Først fra 1736 er der utvetydige vidnesbyrd om eksistensen af et "Udenlandsk Departement".Foruden Tyske Kancellis Udenrigske Afdelings arkivalier omfatter arkivet også store mængder arkivalier fra danske gesandtskaber i udlandet og gesandtskabsregnskaber.Endelig omfatter arkivet protokoller m.m. fra forhandlingerne i Gehejmekonseilet, som fra 1670 var den forsamling - kongens "hemmelige råd" - hvor ikke mindst de udenrigske anliggender blev drøftet.
Tønder Købstad Her kan du finde oplysninger om hele byens offentlige liv i perioden (1243) 1543-1919, bl.a. om byens forfatning, borgerskaber, embeds- og tjenestefolk, justits- og politisager, finansvæsen, bygnings- og vejsager, post, told,søfart, handels- og næringssager, militærsager, kirker, skoler, fattigvæsen m.m.
Udenrigsministeriet Ministerium, der varetager Danmarks politik i forhold til udlandet. Ministeriet blev oprettet i 1848 og afløste Departementet for de Udenlandske Anliggender, der formelt var oprettet som selvstændigt regeringsorgan ved kongelig kabinetsordre af 24. december 1770.

Arkivalieronline

På Arkivalieronline finder du alle Rigsarkivets digitaliserede dokumenter. Bemærk at kun ca. 2 % af samlingerne er digitaliseret.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.